Skupina

E-Group je súčasťou fondu kvalifikovaných investorov ZMJ SICAV a jeho podfondu INDUSTRY investments. Ten sa zaoberá investovaním v energetike a poskytovaním služieb a produktov v oblasti elektroenergetiky a teplárenstva. Spoločnosti v rámci podfondu INDUSTRY investments zdieľajú spoločné know how a vytvárajú synergiu pri realizácii projektov z oboch segmentov.

Rozsah ich komplexných služieb pozostáva najmä z:

  • výstavby a rekonštrukcie rozvodných zariadení všetkých napäťových úrovní
  • výstavby, prevádzky a servisu obnoviteľných zdrojov elektrickej energie
  • výstavby a rekonštrukcia elektrických vedení
  • mera­nia a reg­ulá­cie
  • opravných a servisných prác na elektroenergetických a teplárenských zariadeniach, pok­ládke a montáži nových potrub­ných rozvodov
  • rekonštruk­cie, opráv a servisu na  tech­nick­ých zari­ade­ni­ach ply­nových

ad