Inžinierska činnosť

  • zabezpečenie legislatívnych úkonov v zmysle stavebného zákona č. 50/1976
  • odborné poradenstvo pri spracovaní investičných zámerov
  • zabezpečenie územného rozhodnutia
  • zabezpečenie stavebného povolenia
  • zabezpečenie kolaudácie stavieb
  • riadenie činností pred, počas a po výstavbe diela
  • koordinačná činnosť
  • odborné poradenstvo
  • zabezpečenie majetkovo - právnych úkonov
  • zabezpečenie zmluvných vzťahov dotknutých účastníkov konania